Home / Từ vựng / 2000 Từ Vựng Thi Topik Thường Gặp

2000 Từ Vựng Thi Topik Thường Gặp

2000 Từ Vựng Thi Topik Thường Gặp

Các từ được chọn theo tần suất xuất hiện thường xuyên trong bài kiểm tra chủ đề, các từ đồng nghĩa, trái nghĩa tương ứng và các từ liên quan có thể kết nối và ghi nhớ cũng được viết để giúp người học thuận tiện.


Các câu ví dụ được trình bày ở trình độ trung cấp và đã được dịch sang 6 ngôn ngữ. Bản dịch là tiếng Việt.
Khi chuẩn bị cho bài kiểm tra chủ đề, tần suất được đánh dấu hoa thị để tham khảo và khi làm bài tập, thứ tự các phần của bài phát biểu lớn để dễ tìm hơn và theo thứ tự ‘ᄀ, ᄂ, ᄃ’ trong Nội dung.

Download tài liệu: PDF