Home / Học tiếng Hàn / Cách dùng cơ bản của –에, -에서, –(으)로 trong tiếng Hàn

Cách dùng cơ bản của –에, -에서, –(으)로 trong tiếng Hàn

Cách dùng cơ bản của –에, -에서, –(으)로 trong tiếng Hàn
Một trong những phần ngữ pháp mà các bạn mới học tiếng Hàn hay bị lú nhất!
Khi nào dùng –에, -에서 và –(으)로 cho chính xác?
Nguồn: Siwonschool Korean

Xem thêm:
Phân biệt cách dùng Trạng Từ 이,히, 게 trong tiếng Hàn
Nên dùng 이/히 hay 게 trong tiếng Hàn