Home / Giao tiếp tiếng Hàn

Giao tiếp tiếng Hàn

14 Câu giao tiếp tiếng Hàn cơ bản

14 Câu giao tiếp tiếng Hàn cơ bản 1.저는 바빠요 Cho-nưn-ba-bba-yô Tôi bận. 2.좋아요! Chô-a-yô. Tốt! 3.안 되요. An-tuê-yô. Không được. 4.아직 안되요. A-chik-an-tuê-yô. Vẫn chưa được. 5.알겠습니다. al-kết-sưm-ni-tà. Tôi hiểu rồi 알았어요. a-rát-sò-yô. Tôi biết rồi. 6. 나는 몰라요. Na-nưn/mồ-la-yô. Tôi không biết. 7.저는 시간이 없어요. Cho-nưn/xi-ka-ni-ọp-so-yô. Tôi không …

Read More »

Một số câu giao tiếp Tiếng Hàn thông dụng

mot-so-cau-giao-tiep-tieng-han-thong-dung Một số câu giao tiếp Tiếng Hàn thông dụng 회의는 몇 시에 시작할까요? Chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp lúc mấy giờ. 월요일까지 알려 드리죠. Tôi sẽ cho anh biết vào thứ hai. 주말까지 이 일을 마치세요. Hãy hoàn tất việc này vào cuối tuần. 그는 일주일 내에 …

Read More »

Mẫu câu tiếng Hàn chủ đề về Lương

Mẫu câu tiếng Hàn chủ đề về Lương – 야간 근로 수당은 얼마예요? Tiền phụ cấp làm đêm là bao nhiêu? – 일한 시간만큼 줘요. 하지만 일반 근무 시간의 시급 보다는 높아요. Sẽ được trả theo thời gian làm. Nhưng sẽ cao hơn so với lương theo giờ làm bình …

Read More »