Home / Giao tiếp tiếng Hàn / Mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn chủ đề Gia đình

Mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn chủ đề Gia đình

Mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn chủ đề Gia đình

1. 가족이 몇 분이에요?/몇 분이세요?
Gia đình anh có mấy người?

2. 가족이 몇 명이세요?
Gia đình anh có mấy người?

3. 가족이 몇 명이에요?
Gia đình anh có mấy người?

4. 형제가 어떻게 되세요?
Anh có mấy anh chị em?

5. 형제가 몇 명이에요?/형제가 몇 명이 있어요?
Anh có mấy anh chị em?

6. 형제자매가 있나요?/형제나 자매가 있으세요? / 형제가 있으세요?
Anh có anh chị em không?

7. 나는 첫째예요.
Tôi là con cả.

8. 저는 제일 큰딸/장녀/ 맏딸이에요.
Tôi là con gái đầu.

9. 저는 제일 큰 아들/장남/ 맏아들이에요.
Tôi là trưởng nam.

10. 저는 둘째 딸이에요.
Tôi là con gái thứ 2.

Xem thêm bài liên quan:
Từ vựng tiếng Hàn về gia đình, cách xưng hô
Tiếng Hàn Trong Gia Đình