Home / Giao tiếp tiếng Hàn / 12 Từ dùng để hỏi trong tiếng Hàn

12 Từ dùng để hỏi trong tiếng Hàn

12 từ để hỏi thường gặp trong tiếng Hàn, các bài thi, trong giao tiếp hàng ngày…


✔️ 뭐 /무엇 (Danh từ): Cái gì
– 이름이 뭐예요? Tên bạn là gì?

✔️ 무슨 + N: Gì (Hỏi về loại)
– 어느 나라 사람이에요? Bạn thích sách gì?

✔️ 어느 + N: Nào
– 어떤 영화를 좋아헤요? Bạn là người nước nào?

✔️ 어떤 + N: Thế nào
– 어떤 영화를 좋아헤요? Bạn thích phim thế nào?

✔️ 어디: Ở đâu
– 여기가 어디예요? Ở đây là ở đâu?

✔️ 누가: Ai (Chủ ngữ)
– 누가 반장이에요? Ai là lớp trưởng?

✔️ 누구: Ai (danh từ, tân ngữ)
– 이 사람은 누구예요? Người này là ai?

✔️ 몇: Mấy?
– 가족은 몇 명이에요? Gia đình bạn mấy người?

✔️ 며칠: Ngày mấy?
– 오늘은 며칠이에요? Hôm nay là ngày mấy?

✔️ 언제: khi nào?
– 언제 한국에 와요? Bạn đến Hàn Quốc khi nào?

✔️ 어떻게 + V: Làm việc gì đó như thế nào?
– 떡볶이를 어떻게 만들어요? Bạn làm Tteokbokki như thế nào?

Xem thêm:
30 Cách nói “không” cực chất bằng tiếng Hàn
15 Câu giao tiếp tiếng Hàn hay