Home / Học tiếng Hàn / Hướng dẫn sử dụng 은/는, 이/가, 을/를 trong tiếng Hàn

Hướng dẫn sử dụng 은/는, 이/가, 을/를 trong tiếng Hàn

Hướng dẫn sử dụng 은/는, 이/가, 을/를 trong tiếng Hàn
Trong tiếng Hàn, các trợ từ 은/는, 이/가, 을/를 là những yếu tố quan trọng giúp xác định vai trò và chức năng của các từ trong câu.

1. 은/는 (eun/neun):
– 은/는 được sử dụng để chỉ định chủ ngữ trong câu.
– 은 được sử dụng sau các từ/cụm từ kết thúc bằng phụ âm, còn 는 được sử dụng sau các từ/cụm từ kết thúc bằng nguyên âm.

– Ví dụ:
– 나는 학생입니다. (Tôi là học sinh.)
– 이 책은 좋아요. (Cuốn sách này thích.)

2. 이/가 (i/ga):
– 이/가 được sử dụng để chỉ định chủ ngữ trong câu.
– 이 được sử dụng sau các từ/cụm từ kết thúc bằng phụ âm, còn 가 được sử dụng sau các từ/cụm từ kết thúc bằng nguyên âm.

– Ví dụ:
– 나는 학생이에요. (Tôi là học sinh.)
– 이 책이 좋아요. (Cuốn sách này thích.)

3. 을/를 (eul/reul):
– 을/를 được sử dụng để chỉ định tân ngữ trong câu.
– 을 được sử dụng sau các từ/cụm từ kết thúc bằng phụ âm, còn 를 được sử dụng sau các từ/cụm từ kết thúc bằng nguyên âm.

– Ví dụ:
– 저는 사과를 먹어요. (Tôi ăn táo.)
– 그 영화를 좋아해요. (Tôi thích bộ phim đó.)

Lưu ý:
– Khi sử dụng 은/는, 이/가, 을/를, bạn cần chú ý đến nguyên tắc kết hợp âm trong tiếng Hàn để phân biệt âm cuối của từ.
– Các trợ từ này thường đi kèm với các từ loại như danh từ, đại từ, và cụm từ.
– Việc sử dụng đúng trợ từ sẽ giúp rõ ràng và chính xác trong việc truyền đạt ý nghĩa của câu.

Hy vọng hướng dẫn trên đã giúp bạn hiểu cách sử dụng 은/는, 이/가, 을/를 trong tiếng Hàn.

Xem thêm:
Phân biệt 12 cặp từ tiếng Hàn dễ nhầm
30 Cấu trúc tiếng Hàn giúp viết luận dễ hơn