Home / Học tiếng Hàn / SỰ KHÁC NHAU GIỮA 무엇, 뭐, 무슨, 어느, 어떤

SỰ KHÁC NHAU GIỮA 무엇, 뭐, 무슨, 어느, 어떤

SỰ KHÁC NHAU GIỮA 무엇, 뭐, 무슨, 어느, 어떤

Có nhiều bạn học tiếng Hàn gặp khó khăn khi phân biệt các từ 무엇, 뭐, 무슨, 어느, 어떤. Bài viết này sẽ cố gắng giải thích nghĩa và phân tích vai trò cú pháp của các từ này.

?1. 무엇: cái gì, vật gì, việc gì
무엇 (dùng nhiều trong văn viết) và 뭐 (dạng rút gọn của 무엇, dùng nhiều trong văn nói) là đại từ nghi vấn (dùng để hỏi) đứng trước động từ và làm chủ ngữ của câu, không phụ thuộc vào danh từ khác (không có danh từ đi sau), và có nghĩa là “cái gì”, “vật gì”, “việc gì” (rút gọn: gì), tương đương với đại từ nghi vấn what trong tiếng Anh.

?Ví dụ:
저거 뭐예요? = Cái đó là cái gì?
거기서 뭐 먹었어? = Anh ăn cái gì ở đó vậy?
어제 뭐 했어? = Hôm qua anh đã làm việc gì?
뭐 잘못된 거 있어? Có cái gì sai hả?
나는 그에게 문제가 무엇인지 얘기했다. = Tôi đã nói cho anh ấy biết vấn•đề (đó) là (việc) gì.
직업이 무엇입니까? = Nghề•nghiệp (của anh) là gì?

?Khác với 무엇 (뭐), các từ 무슨, 어느, 어떤 cần có danh•từ đi kèm phía sau. Chúng có vai•trò như định•từ của danh•từ đó. 무슨, 어느 hỏi về đối•tượng (một danh•từ), còn 어떤 hỏi về tính•chất.

❤️2. Khác nhau giữa 어느 (nào) và 무슨 (gì)
2.1. 어느 dùng khi hỏi về đối•tượng nào trong số các đối•tượng (vật, việc) mà người hỏi đã biết (đã hình•dung ra giới hạn của câu trả lời trước khi hỏi), (lựa•chọn một trong số đối•tượng).

?Ví dụ:
a) 어느 나라 사람이에요? = Anh là người nước nào? (câu trả lời là tên nước (quốc•gia) trong số hơn 200 quốc gia trên thế giới mà người hỏi đã biết, như Anh, Ý, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật,….=> giới hạn phạm vi câu trả lời trong danh sách quốc gia).
미국 사람이에요. = Tôi là người Mỹ.

b) 박 선생님이 어느 분입니까? = Thầy Park là vị nào ạ? (trong số các vị ở đây mà tôi đã nhìn thấy, hoặc thấy tên trong danh•sách).

c) 어느 역에서 갈아타야 합니까? = Anh phải chuyển tàu ở ga nào ạ? (người hỏi đã biết trước danh•sách ga tàu).
금정역에서 갈아타야 해요. = Tôi phải chuyển tàu ở ga 금정 (금정 là ga tàu người hỏi đã biết).

❤️2.2. Còn 무슨 dùng khi hỏi về đối•tượng mà người hỏi không biết, không hình•dung ra được trước khi đặt câu hỏi.
?Ví•dụ:
이게 무슨 냄새지? = Đây là mùi gì thế?
무슨 말이에요? = (Lời) nói gì thế?
무슨 뜻이에요? = Nghĩa là gì thế?
무슨 일이에요? = Việc gì thế?
무슨 책이에요? = Sách gì thế?
아까 부른 노래는 무슨 내용이었어? = Bài hát lúc nãy nội•dung là gì thế?
무슨일을 하세요? = Anh làm việc gì? (câu này tương•đương với câu 직업이 뭐에요? Nghề•nghiệp của anh là gì)

❤️3. 어떤: nào, thế nào
Từ để hỏi 어떤 (từ loại: 관형사 là dạng rút gọn của tính động từ 어떠한 (động•từ gốc là 어떠하다 “như thế nào”) dùng khi hỏi về đặc trưng, tính cách, trạng thái của đối tượng.
?Ví•dụ:
a) 그 사람 어떤 사람이에요? = Người đó là người thế nào?
정말 친절해요. = Rất tử tế. (tử tế là tính cách (tính chất) của đối tượng (người đó)).

b) 어떤 사람이 되고 싶어? = Anh muốn trở thành người như thế nào?