Home / Học tiếng Hàn / Tổng hợp liên từ nối trong tiếng Hàn

Tổng hợp liên từ nối trong tiếng Hàn

Tổng hợp liên từ nối trong tiếng Hàn

Một số liên từ nối đứng đầu câu.
1.그리고: và
2.하지만, 그렇지만, 그런데, 그러나: nhưng, nhưng mà
3.더구나: thêm vào đó, hơn nữa (thường dùng với nghĩa tiêu cực)
4.게다가: ngoài ra, thêm vào đó
5.또, 또한: và, hơn nữa
6.또는: hoặc
7.아니면: nếu không thì…
8.그래서, 그러니까, 그러므로, 따라서: vì vậy
9.한편: mặt khác
10.즉: có nghĩa là
11.그래도: dù sao thì…
12.그러자: ngay tức thì, ngay lập tức…
13.더욱이: hơn thế nữa
14.그러면/그럼: vậy thì, nếu vậy thì…