Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Hàn TOPIK 3-4 : Bài 8: 실수

Từ vựng tiếng Hàn TOPIK 3-4 : Bài 8: 실수

Từ vựng tiếng Hàn TOPIK 3-4 : Bài 8: 실수

CHỦ ĐỀ 8: 실수 (Sự sai sót)
? 실수 관련 어휘 Từ vựng liên quan đến sự sai sót
실수하다 sai sót, mắc lỗi
잘못하다 làm sai
잃어버리다 mất, đánh mất
오해하다 hiểu nhầm
쏟다 đổ
찢다 xé
넘어지다 ngã
떨어뜨리다 làm rơi
깨뜨리다 làm vỡ
문제가 생기다 có vấn đề nảy sinh

? 사과 관련 어휘 Từ vựng có liên quan đến việc xin lỗi
사과하다 xin lỗi
양해를 구하다 mong sự thông cảm
변명하다 biện minh, giải thích
핑계를 대다 lấy cơ

? 기억 관련 어휘 Từ vựng liên quan đến trí nhớ
잊어버리다 quên mất
헷갈리다 lẫn lộn
깜빡하다 quên khuấy mất
착각하다 nhầm lẫn, lầm tưởng
생각이 나다 nghĩ ra, nhớ ra
건망증이 있다 đãng trí

? 새 단어
갑자기 bất ngờ
강력접착제 keo tăng lực
경로석 ghế dành cho người già
곰곰이 cẩn thận, kỹ càng (suy nghĩ)
과제 bài tập
글씨 chữ
기억하다 nhớ, ghi nhớ
누구든지 bất cứ ai
데이트 신청을 하다 đặt vấn đề hẹn hò (quan hệ nam nữ)
돌려주다 đưa trả lại
두려워하다 lo ngại, sợ
드라마 phim truyền hình dài tập
떨어지다 rơi, cách xa
떼다 bóc ra, xé ra
명심하다 ghi nhớ, khác vào tâm khảm
미리 đã
바르다 đúng đắn, phải
발명품 vật phát minh, đồ sáng chế
벌금을 내다 nộp tiền phạt
반말 lời nói không tôn kính (với người dưới mình)
반복하다 lắp lại
보고하다 báo cáo
부끄럽다 xấu hổ, thẹn
살펴보다 xem xét, quan sát
성 giới tính
알람시계 đồng hồ báo thức
알아보다 xem xét, tìm hiểu
어쩔 수 없다 không thể tránh khỏi, đành phải
위대하다 vĩ đại, to lớn
이상하다 lạ lùng, khác thường
적응하다 thích ứng
젖다 ướt
증명사진 ảnh chứng minh
지름길 đường tắt, đường ngắn nhất
표시하다 biểu thị, thể hiện
품질 chất lượng
화가 풀리다 giải tỏa, làm nguôi cơn giận
확인하다 xác nhận

Nguồn: Hi Korean