Home / Ngữ pháp / 28 Ngữ pháp tiếng Hàn đồng nghĩa thường có trong TOPIK

28 Ngữ pháp tiếng Hàn đồng nghĩa thường có trong TOPIK

28 CỤM NGỮ PHÁP TOPIK ĐỒNG NGHĨA “HỌC LÀ TRÚNG”
Ngữ pháp Topik luôn là phần học khiến nhiều người học tiếng Hàn phải “rối não?” bởi sự bao quát và rộng lớn của nó. Một số nhóm ngữ pháp tiếng Hàn đồng nghĩa THƯỜNG GẶP NHẤT trong kỳ thi nhé!

1. N+ 는 고사하다 = N+ 는커녕 (Nghĩa: …Không nói đến nữa là…) Chú ý luôn đi với đuôi phủ định ( 못, 안,…)
Ví dụ: 물을 먹기는 고사하고 물도 못 먹었어요.

2. V+ ㄹ 나위가 없다 = V+ ㄹ 필요가 없다 ( Nghĩa: Khỏi phải nói thêm, không cần gì thêm).
Ví dụ: 그 문제에 대해서 잘 이해해서 더 이상 설명할 나위가 없다.

3. V+ 기보다는 = V+ 는 것보다는 ( Nghĩa: So với cái gì… Thì… hơn)
Ví dụ: 결혼을 하기보다는 유학을 가는 것이 좋을 것 같다.

4. (으) 로 말미암아 = 때문에 = (으) 로 인해 (Nghĩa: Vì/ Do / Bởi… nên).
Ví dụ: 직원의 작은 실수로 말미암아 회사는 큰 손해를 입었다

5. 에 의해(서) = 에 따라서 ( Nghĩa: Theo như thì…Dựa vào).
Ví dụ: 모든 결과는 그의 노력에 의해서 달라진다.

6. A/V/N +길래 = A/V/N + 기에 ( Do/ vì…)
Ví dụ: 배가 고프길래 먼저 먹었지요.

7. V+ 곤하다=V+ 기 일쑤이다 ( Nghĩa: Hay… Thường xuyên).
Ví dụ: 성공한 사람은 박수와 갈채 받지만, 실패한 사람은 모욕과 비난의 대상이 되기가 일쑤이다.

8. V+ 고자 = (으) 려고= 을 참이다 (Nghĩa: Định, để…)
Ví dụ: 한국어를 배우고자 한국에 왔다.

9. V/A + 아/어/해 가지고 = V/A+ 아/어/해서 (Vì…Nên)
Ví dụ: 전등불이 너무 어두워 가지고 책을 읽을 수 없다.

10. V/A + 되 = V/A + 기는 하지만 ( Nghĩa: 2 vế đối lập nhau).
Ví dụ: 우물을 파되 한 우물만 파라

11. V+ 고서야 = V+ 은 후에 (Nghĩa: Sau khi, sau đó…)
Ví dụ: 밥을 먹고서야 선거지를 한다.

12. V+ 은채 = V+ 아/어/해 놓다 ( Nghĩa: Đã chuẩn bị sẵn,… và cứ thế)
Ví dụ: 저는 양말을 안 신은채 학교에 간다.

13. V+ 을까봐 = V+ 을 것 같다.
= V+ 나 보다
= V+ 을 테니
= 는 모양이다
= 는 듯하다
= 을 걸(요)
= 을 텔데
= V+ 다가는
(Các cấu trúc trên đều mang ý dự đoán, giả định. Nghĩa thì hơi khác nhau 1 chút)

14. V+ 은/는 들 = 라고 할지도 = 한다고 해도 = 하더라도 (Nghĩa: Dù có/ Mặc dù…Thì..)
Ví dụ: 돈이 있는들 행복을 살 수 없다.

15. V+ 을 뿐만 아니라 = V/A+ 는/은 데다가 = 물론이거니와 = 말할 것도 없다. ( Nghĩa: Không chỉ…mà còn…/ ko chỉ mà…thêm vào đó)
Ví dụ: 그는 똑똑할 뿐만 아니라 예쁘다.

16. V+ 면서도= V+ 동시에 (Nghĩa: Cùng lúc, đồng thời, vừa).
큰 부자이 면서도 그의 욕심은 한이 없다.

17. V+ㄴ/는 다고 해서= 다기에 ( Dạng nói gián tiếp, có nghĩa : Nếu nói như thế…thì cũng không phải – thường đi với đuôi phủ định).
Ví dụ: 선생님이라고 해서 뭐든지 아는 것은 아니다.

18. V+ 느니 차라리 = B가 A보다 낫다 ( Nghĩa: so sánh cái nào tốt hơn cái nào)
Ví dụ: 커피숍에서 커피를 마시 느니 차라리 밥을 먹겠다.

19. V+ 기로는 = 범위에서 ( Phạm vi nào đó)
Ví dụ: 우리 반에서 예쁘기로는 내가 최고이다.

20. V+ 는/은 셈이다 = 은 것과 다름 없다= 것과 마찬가지로= 은 것과 같다.( Nghĩa: Coi như, gần như, giống như).
Ví dụ: 1시 수업이 끝나니까 수업은 오전에만 잇는 셈이다.

21. V+ 아/어/해 봐야 = 아/어/해 도= 다고 해도 = 다 해도 = 아/어/해 봤자 ( Dẫu/ Dù…)
Ví dụ: 아무리 찾아봐도 못 볼 것 같다.

22. V+ 는다고 치고 = 는다고 하고 (Nếu mà nghĩ như thế… vì nghĩ là- suy nghĩ của chính mình).

23. V+ 다가 보면= V+ 다 보니(까) ( hành động lặp đi lặp lại, không ngừng).

24. V+ 기 마련이다= V+ 는 법이다 ( Đương nhiên)
Ví dụ: 날씨가 더워서 담을 흐르기 마련이다.

25. A/V + 기 짝이 없다= A/V+ 기 그지없다 ( vô cùng, nhấn mạnh, không có gì bằng…).
Ví dụ: 불쌍하기 짝이 없다.

26. V+ 을/ㄹ 턱이 없다= 을 리가 없다 = V+ 지 않을 것이다=V+ ㄹ 리 만무하다 (Nghĩa: không có lý nào, không thể như thế…)

27. V+ 는 탓에= 는 바람에 ( Vì nên… luôn diễn tả hành động xấu, không tốt)
Ví dụ: 너탓에 난 지각했다.

28. V+ 시다시피= V+은/ㄴ 바와 같이 ( Như đã…1 sự việc nhìn thấy rõ).
Ví dụ: 아시다시피 như đã biết, 생각한 바와 같이 như chúng ta đã nghĩ

Theo: Hi Korean

Xem thêm:
Các cặp ngữ pháp tiếng Hàn đồng nghĩa
Ngữ Pháp Tiếng Hàn Sơ Cấp – Bài 1