Home / Ngữ pháp / Cấu trúc “Vì – nên” trong tiếng Hàn

Cấu trúc “Vì – nên” trong tiếng Hàn

Cấu trúc “Vì – nên” trong tiếng Hàn
Cấu trúc “vì – nên” trong tiếng Hàn được diễn đạt bằng cách sử dụng “으니까” hoặc “때문에”. Dưới đây là một hướng dẫn sử dụng chi tiết của cả hai cấu trúc này:

1. CẤU TRÚC “으니까” (EU-NI-KKA):
Cấu trúc này được sử dụng để diễn tả nguyên nhân hoặc lý do cho một hành động hoặc sự việc.

Ví dụ:
비가 오니까 우산을 가져가세요.
(Bi-ga o-ni-kka u-san-eul ga-jeo-ga-se-yo.)
Vì có mưa nên hãy mang theo ô.

너무 바쁘니까 시간이 없어요.
(Neo-mu ba-beu-ni-kka si-gan-i eob-seo-yo.)
Vì quá bận nên không có thời gian.

2. CẤU TRÚC “때문에” (DDE-MUN-E):
Cấu trúc này cũng được sử dụng để diễn tả nguyên nhân hoặc lý do, tương tự như “으니까”.

Ví dụ:
비 때문에 우산을 가져가세요.
(Bi dde-mun-e u-san-eul ga-jeo-ga-se-yo.)
Vì có mưa nên hãy mang theo ô.

바빠서 시간이 없어요.
(Ba-ppa-seo si-gan-i eob-seo-yo.)
Vì bận nên không có thời gian.

Lưu ý:
– “으니까” và “때문에” có thể được sử dụng thay thế cho nhau trong nhiều trường hợp, tuy nhiên, có sự khác biệt nhỏ về cách sử dụng và ý nghĩa.

– “으니까” thường được sử dụng khi nguyên nhân hoặc lý do được nhắc đến trước trong ngữ cảnh hoặc câu trước đó, trong khi “때문에” thường được sử dụng khi nguyên nhân hoặc lý do được nhắc đến sau đó.

Xem thêm:
Các cấu trúc đồng nghĩa thường xuất hiện trong TOPIK
Ngữ pháp tiếng Hàn: Khuyên bảo ai đó