Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp Cao Cấp

Ngữ pháp Cao Cấp

Ngữ pháp tiếng Hàn Cao Cấp

Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cao Cấp – Phần 6

Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cao Cấp – Phần 6 Cùng học những cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn Cao Cấp sẽ có trong đề thi năng lực tiếng Hàn TOPIK. 26. Ngữ pháp (으)ㄹ뿐더러 Ý nghĩa:” không những… mà còn”,”hơn thế nữa…” Động từ, tính từ + -(으)ㄹ뿐더러 Danh từ …

Read More »

Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cao Cấp – Phần 3

Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cao Cấp – Phần 3 Cùng học những cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn Cấp Cấp sẽ có trong đề thi năng lực tiếng Hàn TOPIK. 11. Ngữ pháp 는/ㄴ다니까 (요) V~는다니까(요) (Tôi đã nói rằng…) V~ㄴ다니까(요) (Tôi đã nói rằng…) A~다니까(요) (Tôi đã nói rằng…) …

Read More »