Home / Cụm từ tiếng Hàn / Cụm từ tiếng Hàn hay- Phần 19: Hỏi đường và chỉ đường

Cụm từ tiếng Hàn hay- Phần 19: Hỏi đường và chỉ đường

Cụm từ tiếng Hàn hay- Phần 19: Hỏi đường và chỉ đường

방향 묻기와 방향 알려 주기 Hỏi đường và chỉ đường
방향 물어보기 – Hỏi đường

실례합니다. …… 로 가는 길을 가르쳐 주시겠어요? xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đến … không?
버스 정류소 bến xe buýt
실례합니다만, ……이 어디에 있는지 알고 계십니까? xin lỗi, bạn có biết … ở đâu không?
우체국 bưu điện
죄송합니다만, 모르겠습니다 xin lỗi, tôi không biết
미안하지만, 저는 여기 사람이 아닙니다 xin lỗi, tôi không ở khu này
저는 ……를 찾고 있습니다 tôi đang tìm …
이 주소 địa chỉ này
우리가 ……으로 맞게 가고 있습니까? chúng tôi có đang đi đúng đường tới … không?
브라이턴 thành phố Brighton
이 길은 ……로 가는 길이 맞습니까? đây có phải đường đi … không?
입스위치 thành phố Ipswich
지도를 가지고 있습니까? bạn có bản đồ không?
지도에서 가리켜 주시겠습니까? bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ không?

방향 알려주기 chỉ đường

그 곳은 이쪽입니다 chỗ đó ở phía này
그 곳은 저쪽입니다 chỗ đó ở phía kia
당신은 틀린 길을 가고 있습니다 bạn đang đi sai đường rồi
당신은 틀린 방향으로 가고 있습니다 bạn đang đi sai hướng rồi
이 길을 따라 가세요 đi đường này
저기로 내려 가세요 đi xuống phía đó
왼쪽에 있는 첫번째 길로 가세요 rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên
오른쪽에 있는 두번째 길로 가세요 rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai
교찻길에서 오른쪽으로 도세요 đến ngã tư thì rẽ phải
앞으로 계속1마일정도 가세요(1마일은 대략 1.6 킬로미터임) tiếp tục đi thẳng khoảng 1 dặm nữa (1 dặm xấp xỉ bằng 1,6km)
소방서를 지나서 계속 가세요 tiếp tục đi qua trạm cứu hỏa
왼쪽으로 슈퍼마켓을 지나 갈 겁니다 bạn sẽ đi qua một siêu thị bên tay trái
앞으로 또 다른 …… 더 가세요 tiếp tục đi tiếp thêm … nữa
100야드 (91 미터 정도) 100 thước (bằng 91m)
200 미터 200m
50 마일 (800 미터 정도) nửa dặm (khoảng 800m)
킬로미터 1km
그 곳은 ……에 있을 겁니다 chỗ đó ở …
당신의 왼쪽에 bên tay trái
당신의 오른쪽에 bên tay phải
당신 바로 앞에 ngay trước mặt

그 곳은 거리가 얼마나 됩니까? nơi đó cách bao xa?

그 곳은 거리가 얼마나 됩니까? chỗ đó cách đây bao xa?
……까지 거리가 얼마나 됩니까? … cách đây bao xa?
공항 sân bay
여기서 ……까지 거리가 얼마나 됩니까? … cách đây bao xa?
해변 bãi biển
거리가 멉니까? chỗ đó có xa không?
먼 거리 입니까? chỗ đó có xa không?
그 곳은 …… 입니다 chỗ đó …
멀지 않은 không xa
꽤 가까운 khá gần
꽤 긴 khá xa
도보로는 먼 khá xa nếu đi bộ
걸어서 가기에는 먼 khá xa nếu đi bộ
여기서 1마일 정도 (1마일은 대략 1.6 킬로미터임) cách đây khỏng 1 dặm (1 dặm bằng khoảng 1,6km)

운전자에게 방향 알려주기 Chỉ đường cho tài xế

…… 에 가기 위해서는 표지판을 따라가세요 đi theo biển chỉ dẫn đến …
시내 trung tâm thành phố
버밍험 thành phố Birmingham
몇 개의 신호등을 지나고 계속 앞으로 가세요 tiếp tục đi thẳng qua đèn giao thông
두번째 신호등에서 왼쪽으로 도세요 đến chỗ thứ 2 có đèn giao thông thì rẽ trái
라운드어바웃을 넘어 가세요 đi qua bùng binh
라운드어바웃에서 두번째 출구로 나가세요 đến chỗ bùng binh thì đi theo lối ra thứ 2
T 교차로에서 오른쪽으로 도세요 rẽ phải ở ngã ba hình chữ T
다리 밑을 지나 가세요 đi dưới gầm cầu
다리 위를 지나 가세요 đi trên cầu
몇 개의 철로를 건너게 될 겁니다 bạn sẽ đi cắt qua một số đường ray

.
.