Home / Cụm từ tiếng Hàn

Cụm từ tiếng Hàn

Cụm từ tiếng Hàn hay- Phần 18: Đi lại

Cụm từ tiếng Hàn hay- Phần 18: Đi lại 여행 – Đi lại 매표소가 어디에 있습니까? phòng bán vé ở đâu? 어디서 사우스햄튼으로 가는 ……를 탈 수 있습니까? mình có thể đón … đến Southampton ở đâu? 버스 xe buýt 기차 tàu hỏa 페리 phà 포츠머스로 가는 다음 ……는 몇 …

Read More »

Cụm từ tiếng Hàn hay- Phần 17: Giải trí

Cụm từ tiếng Hàn hay- Phần 17: Giải trí 손님 접대 Giải trí 도착시 – Khi khách đến 들어오세요! vào nhà đi! 당신을 보게 되어 반갑습니다! gặp cậu vui quá! (một khách), gặp các cậu vui quá! (hai khách) 좋아 보이시네요 trông cậu khỏe đấy (một khách), trông các cậu …

Read More »