Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp tiếng Hàn : A/V + (으)ㄹ 테니까 ~ ý muốn/ suy đoán

Ngữ pháp tiếng Hàn : A/V + (으)ㄹ 테니까 ~ ý muốn/ suy đoán

Ngữ pháp tiếng Hàn : A/V + (으)ㄹ 테니까 ~ ý muốn/ suy đoán
NGỮ PHÁP/ 문법
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn học tiếng Hàn, cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn trong việc suy đoan, diễn tả ý muốn.

A/V + (으)ㄹ 테니까 ~ ý muốn/suy đoán
Ý nghĩa:
1. Diễn đạt ý muốn của người nói và yêu cầu điều gì đó ở người nghe.
– Chủ ngữ ở vế đầu thường là ngưởi nói, vế sau là câu mệnh lệnh hoặc câu đề nghị.

2. Diễn đạt sự suy đoán của người nói, đây cũng là lý do cho sự dự đoán hoặc lời đề nghị, yêu cầu ở vế câu sau.
– Chủ ngữ ở vế đầu luôn là ngôi thứ 2 hoặc ngôi thứ 3.
– 았/었/였을 테니까: suy đoán hành động/ tình huống đã hoàn thành.
-Kết thúc câu với (으)ㄹ 테니까요.

ví dụ:
1.
A 제가 오늘 저녁을 살 테니까 같이 나갑시다.
B 왜 저녁을 사 요? 무슨 좋은 일 있어요?
A 제가 음료수 좀 가져갈까요?
B 음료수는 제가 살 테니까 그냥 오시면 돼요.

2.
– 이따가 비가 올 테니까 우산 가지고 가세요.
A 주말에 거제도로 여행 가는데 춥지 않을까요?
B 거제도는 남쪽이라서 따뜻할 테니까 괜찮을 거예요.
A 얘기하다 보니 시간이 늦었어요.
B 학교 식당은 문을 닫았을 테니까 학교 밖에 가서 저녁을 먹읍시다.
-조금만 기다리세요. 선생님께서 곧 오실 테니까요.

Chúc các bạn học tốt tiếng Hàn.