Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Hàn liên quan đến nhà máy sản xuất

Từ vựng tiếng Hàn liên quan đến nhà máy sản xuất

Từ vựng tiếng Hàn liên quan đến nhà máy sản xuất

생산부 Bộ phận sản xuất
과장 Trưởng phòng
생산시설 Thiết bị sản xuất
생산라인 Dây chuyền sản xuất
~ 전용으로 사용하다 Sử dụng chuyên vào việc gì
어려움을 겪다 Gặp khó khăn
검사하다 Kiểm tra
품질관리 Quản lý chất lượng
결함 Khuyết hãm / lỗi
불랑품 Hàng lỗi
분류하다 Phân loại
인상적이다 Ấn tượng
제안하다 Đề xuất
끝마무리 Kết thúc
시원하다 Mát mẻ
불평하다 Bất bình
제품설명서 Bản giới thiệu sản phẩm
구겨지다 Nhàu nát
선적지연 Hoãn giao hàng
박차를 가하다 Thúc đẩy
수출 xuất khẩu
협력하다 Hợp tác
시장가 Giá thị trường
주문하다 Đặt hàng
시장 Thị trường
총판센
배송비 Phí vận chuyển
상표 Nhãn hiệu
칸테이너 Container
단골 손님 Khách hàng quen
판로가 있다 Có kênh bán hàng
판로가 없다 Không có kênh bán hàng
잘 팔리다 Bán chạy
가격 인상 Tăng giá
가격 인하 Hạ giá
매출비중 Tỷ trọng doanh số
매출성장률 Tỷ lệ tăng trưởng doanh số
매출액 Doanh số bán ra
목표액 Target
배송예정일 Ngày giao hàng dự kiến

대한무역투자진흥공사 Cơ quan Xúc tiến Thương mại-Đầu tư Hàn Quốc
벤더 Vendor
상품 Sản phẩm
~에 소재하다 Được đặt tại
일정 Lịch
스커줄 Schedule
산뜻하다 Thoáng mát
사업부 Bộ phận kinh doanh
부서 Phòng
생산하다 Sản xuất
완제품 Thành phẩm
설립되다 Được thành lập
주업종 Ngành nghề chính
가죽의류 Quần áo da
지점 Chi nhánh
내수 시장용 Dùng cho thị trường trong nước
현지 언어 ngôn ngữ địa phương
시장 점유욜 thị phần
의류제조업자 nhà sản xuất hàng may mặc
동산업 công nghiệp đồng
이끌다, 선두하다 dẫn dắt/ dẫn đầu
원료 Nguyên liệu thô
구입하다 Mua
넘기다 Bán lại
생산시설 Thiết bị sản xuất
중시하다 Coi trọng
파트너 Đối tác
인삼드링크 Đồ uống nhân sâm
인삼파우더 Bột nhân sâm
건강식품 thực phẩm chức năng
요구하다 Yêu cầu
공급자 Nhà cung cấp
오퍼를 받다 Nhận thư chào hàng
대금결제 Thanh toán
마스터 신용장 Thư tín dụng gốc
발행하다 Phát hành
에 걸치다, ~에 걸쳐 Trải khắp
귀사 Quý công ty
견본 Hàng mẫu