Home / Học tiếng Hàn / Học Tiếng Hàn qua Danh ngôn Tiếng Hàn

Học Tiếng Hàn qua Danh ngôn Tiếng Hàn

Học Tiếng Hàn qua Danh ngôn Tiếng Hàn

? 인생에서 원하는 것을 얻기 위한 첫번째 단계는 내가 무엇을 원하는지 결정하는 것이다.
Bước đầu để đạt được điều bạn muốn, chính là phải quyết định xem điều bạn muốn là gì.

? Ngữ pháp:
1. N + 에서 : Ở, tại

우리 언니는 도서관에서 책을 읽어요.
Chị tôi đọc sách ở thư viện

2. V + 는 것 : điều, việc gì đó (biến động từ thành danh từ)

요리하는 것이 어려워요.
Cái việc nấu ăn ấy rất khó

3. V + 기 위 해(서): Để … (đạt được mục đích nào đó )

한국문화에 대해 알아보기 위해(서) 한국어를 배우고 싶습니다.
Tôi muốn học tiếng Hàn để tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc.

4. V + 는지 결정하다 : Quyết định làm gì đó

오늘부터 한국어를 열심히 공부하기로 결정했습니다
Tôi quyết định sẽ học tiếng hàn chăm chỉ từ hôm nay

? Từ vựng:
1. 인생 : cuộc đời
2. 원하다: muốn
3. 얻다: đạt được
4. 첫번째: thứ nhất
5. 단계: bậc thang
6. 무엇: cái gì
7. 결정하다:Quyết định

? 고개 숙이지 마십시오. 세상을 똑바로 정면으로 바라보십시오.
Đừng bao giờ cúi đầu. Hãy dám ngẩng cao đầu đối diện với cuộc sống.

? Ngữ pháp:
1. V + 지 말다: Đừng, đừng làm gì đó

오늘은 밖에 나가지 마세요.
Hôm nay đừng ra ngoài.

2. N + (으)로: Bằng, từ, đến , hướng đến

이 버스는 동대문으로 가요.
Xe bus này đi về hướng Dongdaemun.

? Từ vựng:
1. 고개 숙이다: Cúi đầu, khuất phục
2. 세상: Thế giới, cuộc sống
3. 똑바로: thẳng, ngay thẳng
4. 정면: đối mặt, đối diện
5. 바라보다: nhìn, theo dõi quan sát

Xem thêm:
Phân biệt cách dùng Trạng Từ 이,히, 게 trong tiếng Hàn
100 Quán dụng ngữ trong tiếng Hàn TOPIK