Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp Trung cấp / Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 20

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 20

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 20
Cùng học những cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn Cao Cấp sẽ có trong đề thi năng lực tiếng Hàn TOPIK II.

XX. 기준 : TIÊU CHUẨN

104. 에 달려 있다 : phụ thuộc

아이의 미래는 교육에 달려 있다
Tương lai của đứa trẻ thì phụ thuộc vào giáo dục .

105. 에 따라 다르다 : kết quả sẽ thay đổi vì cái gì đó

물건의 품질은 가격에 따라 달라요.
Chất lượng của đồ vật phụ thuộc vào giá cả