Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp tiếng Hàn : V + 았/ 었/ 였다가 ~ diễn tả 2 hành động

Ngữ pháp tiếng Hàn : V + 았/ 었/ 였다가 ~ diễn tả 2 hành động

Ngữ pháp tiếng Hàn : V + 았/ 었/ 였다가 ~ diễn tả 2 hành động
NGỮ PHÁP/ 문법
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn học tiếng Hàn, cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn trong việc diễn tả 2 hành động.

V + 았/었/였다가 ~ diễn tả 2 hành động
Ý nghĩa:
1. Hành động đi sau tương phản, trái ngược với hành động trước.
– Hành động trước và hành động sau phải cùng chủ ngữ.
2. Hành động đi trước là tình huống hay lý do để xảy ra hành động đi sau.
ví dụ:
1. – 학교에 갔다가 왔어요.
– 의자에 앉았다가 일어났습니다.
– 모자를 썻다가 벗습니다.
2. – 시장에 갔다가 바지를 하나 샀어요.
– 문을 열었다가 먼지가 들어와서 얼른 닫았어요.
– 점심시간에 삼계탕을 먹으러 갔다가 사남이 너무 많아서 그냥 왔어요.


Chúc các bạn học tốt tiếng Hàn.