Home / Ngữ pháp / Phân biệt các ngữ pháp tương tự nhau trong tiếng Hàn

Phân biệt các ngữ pháp tương tự nhau trong tiếng Hàn

Phân biệt các ngữ pháp tương tự nhau trong tiếng Hàn
-(으)러 vs. -(으)려고
-는 중이다 vs. -고 있다
-아/어서 vs. -(으)니까
-아/어서 vs. -고
-(으)ㄹ래요 vs. -(으)ㄹ까요
-게 되다 vs. -아/어지다