Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp tiếng Hàn : A/V + (으)ㄹ까 봐(서) ~ diễn tả sự lo lắng

Ngữ pháp tiếng Hàn : A/V + (으)ㄹ까 봐(서) ~ diễn tả sự lo lắng

Ngữ pháp tiếng Hàn : A/V + (으)ㄹ까 봐(서) ~ diễn tả sự lo lắng
NGỮ PHÁP/ 문법
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn học tiếng Hàn, cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn trong việc diễn tả sự lo lắng.

 

A/V + (으)ㄹ까 봐(서) ~ diễn tả sự lo lắng
Ý nghĩa:
– Diễn đạt nghĩa: lo ngại A/V sẽ xãy ra.
-(ㅇ)ㄹ까 봐 걱정이다: lo lắng về 1 hành động sẽ xảy ra.
-았/었/였을 까 봐: lo lắng về hành động có thể đã xảy ra.
-Không dùng với câu mệnh lệnh và câu đề nghị.
ví dụ:
– 이따가 비가 올까 봐 우산을 가져 왔어요.
– 나중에 표를 구할 수 없을까 봐 미리 예매하려고 해요.
– 오늘 날씨가 쌀쌀할까 봐 두꺼운 옷을 입고 왔는데 날씨가 따뜻해요.
– 제가 약속을 잊어버릴까 봐 전화하셨어요?
– 친구한테 주려고 선물을 샀는데 친구가 마음에 안 들어할까 봐 걱정이에요.
– [학교어서] 앤디 씨한테 부탁할 일이 있어서 오늘 앤디 씨를 꼭 만나야 해요. 그런데 앤디 씨가 집에 벌써 갔을까 봐 걱정이에요.


Chúc các bạn học tốt tiếng Hàn.