Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp Trung cấp / Ngữ pháp V/A~은지/는지/ㄴ지 (hay không?)

Ngữ pháp V/A~은지/는지/ㄴ지 (hay không?)

Học tiếng Hàn Quốc ngữ pháp V/A~은지/는지/ㄴ지 (hay không?)
– Đuôi ~은지/는지/ㄴ지 chủ·yếu dùng với các động·từ liên·quan đến hiểu·biết (biết (알다), không biết (모르다)), suy·đoán, thông·báo, suy·nghĩ (생각하다),…để diễn·đạt ý·nghĩa không chắc·chắn, băn·khoăn ”hay không”, “có hay không”, “hay chưa”.

-Ngoài ra đuôi này còn dùng với các từ như 누구 (ai), 어디 (ở đâu), 어떻게 (làm thế nào), 왜 (vì·sao), 언제 (khi nào), 뭐 (cái gì) và 얼마나 (bao·nhiêu) để đánh dấu kết·thúc câu hỏi bên trong một câu phức.

CÁCH CẤU·TẠO:
1) Động·từ hành·động:
Thân động·từ + 는지

Ví-dụ:
먹다 (ăn) —> 먹는지
사다 (mua) —> 사는지
-Khi thân động·từ kết·thúc bằng phụ·âm ㄹ thì bạn phải bỏ ㄹrồi thêm 는지

Ví-dụ:
놀다 (chơi) —> 노는지
풀다 (tháo) —> 푸는지

2) Động·từ miêu·tả (tính·từ)
– Nếu tính·từ kết·thúc bằng nguyên·âm thì thêm ㄴ지
(bao gồm cả động·từ 이다 (là) —> 인지)
Ví-dụ:
작다 (nhỏ) —> 작은지
좁다 (hẹp) —> 좁은지

Câu ví·dụ:
1. 이거 뭐예요? ? Cái này là cái gì?)
+ 알아요? (Bạn biết không?)
—> 이거 뭔지 알아요? (Bạn có biết cái này là cái gì không?)
이거 뭐이다 —> 이거 뭐이 + ㄴ지 —> 이가 뭐인지 —> 이거 뭔지 —> 이거 뭔지 알아요?

2. 뭐가 좋아요? (Cái gì tốt)
+ 몰아요. (Tôi không biết)
—> 뭐가 좋은지 몰라요. (Tôi không biết cái gì tốt (cái nào thì tốt).)
뭐가 좋다 —> 뭐가 좋 + 은지 —> 뭐가 좋은지 —> 뭐가 좋은지 몰라요.

3. 문제가 있다 (Có vấn·đề)
+ 물어보세요 (Hãy hỏi)
—> 문제가 있는지 물어보세요! (Hãy hỏi (họ) xem có vấn·đề gì hay không.)

CÁC CÂU MẪU:
1. 이 사람 누구인지 아세요? = Anh có biết người này là ai không ạ?
2. 이거 괜찮은지 봐 주세요! = Hãy xem giúp tôi cái này có ổn không!
3. 뭐 사고 싶은지 말해 주세요! = Hãy nói cho tôi biết bạn muốn mua gì!
4. 내일 우리 만날 수 있는지 알고 싶어요. = Tôi muốn biết ngày mai chúng·ta có·thể gặp nhau hay không.
5. 제가 왜 걱정하는지 몰라요? = Anh không biết tại·sao tôi lo·lắng à?