Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp Trung cấp / Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 13

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 13

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 13
Cùng học những cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn Cao Cấp sẽ có trong đề thi năng lực tiếng Hàn TOPIK II.

XIII. ĐỊNH NGỮ

81. Định ngữ là thành phần câu đứng trước danh từ và bổ sung ý nghĩa cho danh từ.
V + 은/ㄴ + N (Quá khứ)

V + 는 + N (Hiện tại)

V + 을/ㄹ + N (Tương lai)

읽은 책
à Cuốn sách tôi sẽ đọc

가는 여자
à Cô gái đang đi

공부할 대학교
à Trường DH tôi sẽ học

등록한 대학교
à Trường DH tôi đã đăng ký

Adj + 은/ㄴ + N

예쁜 여자
cô gái đẹp

선글라스를 쓰는 남자가 제 남자친구예요
Người con trai đeo kính râm đó là bạn tôi

이 영화가 너무 재미있는 영화예요.
Bộ phim này là một bộ phim thú vị

82. A/V +던 + N : Ngữ pháp hồi tưởng về sự việc đã xảy ra trong quá khứ và đang làm dở, hay hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ.

가 : 내가 마시던 커피가 어디갔지 ?
Cốc cafe mà tôi đang uống dở đâu mất rồi ?

83. A/V + 았/었던 : Ngữ pháp hồi tưởng về sự việc đã xảy ra trong quá khứ và hoàn toàn kết thúc.

제가 공부했던 고등학교가 많이 달라졌어요.
Trường cấp 3 mà tôi học đã thay đổi rất nhiều.