Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp Trung cấp / Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 7

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 7

Tổng hợp 150 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ôn thi TOPIK II – Phần 7
Cùng học những cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn Cao Cấp sẽ có trong đề thi năng lực tiếng Hàn TOPIK II.

VII. 당연 ĐƯƠNG NHIÊN

42. V+ 기 마련이다 : Nói về một sự việc nào đó xảy ra là lẽ đương nhiên.
Có thể dịch là “đương nhiên là, dĩ nhiên là, chắc chắn là…”

사람은 누구나 늙기 마련입니다
Con người chắc chắn ai cũng phải già đi

43.V + 는 법이다 : Đương nhiên, hiển nhiên

사람은 누구나 살면서 힘든 일도 생기는 법이다.
Con người sống trên đời ai cũng có việc khiến họ mệt mỏi mà.

44. V + 기만 하다 : Hành động duy nhất diễn ra.
Có thể dịch là “Chỉ, chỉ có…”

아직은 친구가 없어서 심심하기만 해요.
Tôi chưa có bạn nên chỉ có sự buồn chán mà thôi.

45. V + 을 뿐이다 : Chỉ là, chỉ có, chỉ duy nhất…

그는 그냥 친한 친구일 뿐 이에요.
Cậu ấy chỉ là bạn thân của tôi mà thôi