Home / Giao tiếp tiếng Hàn / Mẫu câu tiếng Hàn chủ đề về Lương

Mẫu câu tiếng Hàn chủ đề về Lương

Mẫu câu tiếng Hàn chủ đề về Lương

– 야간 근로 수당은 얼마예요?
Tiền phụ cấp làm đêm là bao nhiêu?

– 일한 시간만큼 줘요. 하지만 일반 근무 시간의 시급 보다는 높아요.
Sẽ được trả theo thời gian làm. Nhưng sẽ cao hơn so với lương theo giờ làm bình thường

– 수당은 언제 받을 수 있어요?
Khi nào nhận được tiền phụ cấp?

– 보통은 월급에 포함돼 나오니까 월급하고 같이 지급돼요
Bình thường được trả bao gồm với với tiền lương

– 이번 달에는 수당이 안 나온 것 같아요.
Tháng này hình như không được trả tiền phụ cấp.

– 네. 경리과에서 문제가 있어서 이번 달만 별도로 지급한대요
Vâng, ở phòng kế toán có vấn đề nên nghe nói là chi trả riêng tháng này thôi

– 시급은 얼마예요?
Tiền công làm theo giờ là bao nhiêu thế?

– 보통은 최저임금을 기준으로 계산하면 돼요.
Bình thường tính theo tiêu chuẩn lương tối thiểu là được