Home / Học tiếng Hàn / Phân biệt: -고 và – 아/어서 trong tiếng hàn

Phân biệt: -고 và – 아/어서 trong tiếng hàn

Phân biệt: -고 và – 아/어서 trong tiếng hàn

Phân biệt ngữ pháp tương đồng ” 아/어서” vs “고” dễ như trở bàn tay sau khi xem bài viết này.

Xem thêm:
Tổng hợp liên từ nối trong tiếng Hàn
Phân biệt 슬프다 / 심심하다 / 지루하다 trong tiếng Hàn