Home / Giao tiếp tiếng Hàn / Mẫu câu nói Cảm ơn, Xin lỗi trong tiếng Hàn

Mẫu câu nói Cảm ơn, Xin lỗi trong tiếng Hàn

Mẫu câu nói Cảm ơn, Xin lỗi trong tiếng Hàn
Tiếng Hàn nói cảm ơn / xin lỗi bằng cách thể hiện hành động

Nói chúc mừng và xin lỗi bằng tiếng Hàn chắc chắn là những câu đầu tiên mà ai học tiếng Hàn ai cũng biết, nhưng muốn nói cảm ơn và xin lỗi thể hiện bằng cách , bằng hành động, việc làm thì có lẽ nhiều người chưa biết đâu nhỉ?

1) N을/를 축하하는 뜻으로
->Chúc mừng (thể hiện bằng cách ,bằng hành đông,việc làm…)

Ví dụ:
– 졸업을 축하하는 뜻으로 내가 저녁을 살게요
Chúc mừng tốt nghiệp ,tôi sẽ đãi ăn tối

– 입학을 축하하는 뜻으로 동생에게 가방을 사 주려고 합니다
Chúc mừng nhập học ,tôi định mua cặp tặng em trai

2) A/V-(으)ㄴ/는 것을 축하[사과,감사]하는 뜻으로
->Chúc mừng,xin lỗi ,cám ơn (thể hiện bằng cách ,bằng hành đông,việc làm…)

Ví dụ:

– 늦게 온 것을 사과하는 뜻으로 차 한잔 살게요
Tôi đến trễ nên (xin lỗi bằng cách) mời đi uống nứớc nhé

– 흐엉 씨가 저를 도와주신 것을 감사하는 뜻으로 저녁에 초대하려고 해요
Hương giúp đỡ tôi nên (tính cám ơn bằng cách )mời đi ăn tối.

Xem thêm:
Cách nói xin lỗi và cảm ơn trong tiếng Hàn
Một số cấu trúc chỉ nguyên nhân kết quả trong tiếng Hàn