Home / Ngữ pháp / Ngữ pháp sơ cấp / Ngữ Pháp Tiếng Hàn Sơ Cấp – Bài 19

Ngữ Pháp Tiếng Hàn Sơ Cấp – Bài 19

Ngữ Pháp Tiếng Hàn Sơ Cấp – Bài 19
Cùng học những cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn Sơ Cấp sẽ có trong đề thi năng lực tiếng Hàn TOPIK.

86. Cấu trúc ~ 습니다만/ㅂ니다만. ( nhưng )

Cấu trúc này được dùng để diễn tả sự đối lập của mệnh đề 1 và mệnh đề 2. Cấu trúc này là một hình thức lịch sự hơn cấu trúc 지만, và nó thường được sử dụng trong các tình huống trang trọng, lịch sự. Kết thúc là patchim dùng습니다만, không có patchim dùngㅂ니다만

Ví dụ:
미안합니다만 다시 한번 설면해 주세요.
Xin lỗi nhưng làm ơn hãy giải thích lại một lần nữa.

자리가 몇 개 남았습니다만 좋은 자리가 아닙니다.
Vẫn còn chỗ ngồi nhưng không phải là chỗ tốt.

87. Cấu trúc ~ 아/어/여 있다. (đã đang, đã được….)

Đi với động từ để nói rằng hành động đó đã được hoàn thành và vẫn đang duy trì tại trạng thái đó.

Ví dụ:
꽃병이 책상 위에 놓여 있어요.
Bình hoa đã được đặt ở trên bàn.

그림이 벽에 걸려 있어요.
Bức tranh đã được treo trên tường

88. Cấu trúc ~ 지 않으면 안 되다.( nếu không ….thì không được…) (hoặc có thể dich là nhất định phải…)

Cấu trúc này thể hiện rằng bắt buộc phải làm một việc gì đó. Sử dụng hình thức phủ định của phủ định để nhấn mạnh.

Ví dụ:
건강을 위해 담배를 끊지 않으면 안 돼요. Vì sức khỏe nếu không bỏ thuốc lá là không được/ vì sức khỏe nhất định phải bỏ thuốc lá.

오늘 안에 모든 일을 다 완성하지 않으면 안 돼요. Trong ngày hôm nay nếu không hoàn thành tất cả các công việc là không được./ trong ngày hôm nay nhất định phải hoàn thành tất cả các công việc.

89. Cấu trúc ~ 을래요?/ ㄹ래요? (có muốn…)

Đi với động từ để yêu cầu những gì người nghe muốn làm, thường diễn tả gợi ý của người nói. Và đây không phải là một hình thức mang tính chất trang trọng. Động từ có patchim dùng을래요?, không có patchim dùng ㄹ래요?

Ví dụ:

한 번 해 볼래요?
Cậu có muốn thử một lần không?

빤간 색 바지로 바꿀래요?
Bạn có muốn đổi sang quần màu đỏ không?

90. Cấu trúc 아야겠다/ 어야겠다/ 여야겠다. (nhất đinh…phải…; phải…)

Cấu trúc thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ của người nói hoặc một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành.

Ví dụ:
돈이 좀 필요해서 아르바이트를 해야겠어요.
Vì đang cần một chút tiền nên tôi phải đi làm thêm.

장학금을 받기 위해 꼭 열심히 공부해야겠요.
Để nhận được học bổng tôi nhất định phải học tập chăm chỉ.

Xem thêm:
Ngữ Pháp Tiếng Hàn Sơ Cấp – Bài 18
Ngữ Pháp Tiếng Hàn Sơ Cấp – Bài 20