Browsing Category

Học tiếng Hàn

Tiếng hàn sơ cấp bài 2

I – Bài đọc 안녕하세요? 내일은 제 생일이예요. 저녁에 우리집에 오세요. 불고기 파티가 있어요. 맥주도 있어요. 우리집은 센추럴(Central)가에 있어요. 센추럴가에 서강병원이 있어요. 서강병원 옆에 꽃가게가 있어요. 꽃가게뒤에 우리집이 있어요. 우리집은 312호예요. 전화: 123-4567 Click vào link sau để nghe và luyện đọc theo bài đọc…